Dokumenti 36. redne seje - 21.6.2018

Vabilo: 36. redna seja OS dne 21.6.2018

1. Potrditev zapisnika 35. redne seje OS z dne 19.4.2018

3. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

4. Celostna predstavitev aktualnih podatkov, projektov in aktivnosti Občine Kočevje v zvezi z romsko problematiko na lokalnem nivoju

  • Točka bo predstavljena na sami seji OS.

5. Informacija o poteku sanacijskih del v občinskih gozdovih družbe Kočevski les d.o.o po vetrolomu v decembru 2017

6. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje – prva obravnava

7. Konsolidirana premoženjska bilanca Občine Kočevje na dan 31.12.2017 - seznanitev

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA« - skrajšani postopek

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje - skrajšani postopek

10. Imenovanje treh članov - predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Kočevje

11. Mnenje o kandidatki za direktorico Ljudske univerze Kočevje