9. Predlog Sklepa o določitvi cene programa v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kočevje