8. Sklep o uskladitvi meje Občine Kočevje z mejami zemljiških parcel