Dokumenti 5. redne seje - 18.4.2019

Vabilo: 5. redna seja OS dne 18. 4.2019

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje OS z dne 5.2.2019

3. Novelacija IP za projekt »Rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje«

4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

5. Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje za leto 2018

6. Seznanitev z Letnim poročilom Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje za leto 2018

7. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

8. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje, ...

Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave ter Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

9. Programska zasnova občinskega časopisa Kočevska za mandatno obdobje 2018 - 2022

10. Seznanitev s Poročilom programskega sveta o izvajanju programske zasnove časopisa Kočevska za leto 2018

12. Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje - prva obravnava

13. Delno povračilo stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018

14. Pobuda Ministrstva za okolje in prostor za razpravo o postavitvi sežigalnice

15. Mnenje o kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Kočevje

16. Predlog Sklepa za imenovanje petih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Nadzorni svet Komunale Kočevje d.o.o.

17. Potrditev dveh kandidatov za članstvo v Območnem razvojem partnerstvu Pokolpje - predstavnika nevladnih organizacij iz kočevskega območja