Dokumenti 14. seje

Sklic 14. redne seje

VABILO 14. redna seja OS.pdf

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 1.2.2012 in nadaljevanja 13. redne seje z dne 20.2.2012

ZAPISNIK 13. redne seje OS z dne 1.2.2012.pdf

ZAPISNIK nadaljevanja 13. redne seje OS z dne 20.2.2012.pdf

3. Predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2012

Predlog Proracuna Obcine Kocevje za leto 2012.pdf

4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje – prva obravnava

Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmocju obcine Kocevje - prva obravnava.pdf

5. Sklep o imenovanju članov sveta Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Pokolpje

Sklep o imenovanju clanov sveta Obmocnega razvojnega partnerstva (ORP) Pokolpje.pdf

6. Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje treh clanov - predtsavnikov Obcine Kocevje v Svet obmocne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kocevje.pdf