Dokumenti 16. seje

Vabilo 16. redne seje

Vabilo.pdf

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje OS z dne 16.4.2012, potrditev zapisnika 3. izredne seje OS z dne 25. 4. 2012

1 Zapisnik 15. redne seje OS z dne 16.4.2012.pdf

1 Zapisnik 3. izredne seje OS z dne 25.4.2012.pdf

3. Novelacija IP Stadion Kočevje s pripadajočimi objekti in napravami (posodobitev) - Stadion Gaj

3 Novelacija IP Stadion Kocevje s pripadajocimi objekti in napravami (posodobitev) - Stadion Gaj.pdf

4. Predlog sklepa o imenovanju članov - predstavnikov Občine Kočevje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kočevje

4 Predlog Sklepa za imenovanje clanov - predstavnikov Obcine Kocevje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Obcini Kocevje.pdf

5. Seznanitev s Poročilom delne notranje revizije Občine Kočevje za leto 2007, 2008 in 2009

5 Seznanitev s Porocilom delne notranje revizije Obcine Kocejve za leto 2007,2008 in 2009-uvodna stran.pdf

5 Seznanitev s Porocilom delne notranje revizije Obcine Kocevje za leto 2007,2008 in 2009-gradivo.pdf

6. Predlog Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kočevje

6 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na obmocju Obcine Kocevje.pdf

7. Predstavitev - odlaganje odpadkov iz drugih občin na odlagališču nenevarnih odpadkov Mozelj

7 Predstavitev - odlaganje odpadkov iz drugih obcin na odlagaliscu nenevarnih odpadkov Mozelj.pdf

8. Predstavitev poslovanja - Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

8 Predstavitev poslovanja Komunala - uvodna stran.pdf

8 Predstavitev poslovanja - Javno Komunalno podjetje Komunala Kocevje - gradivo.pdf

9. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v najem - druga obravnava

9 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti obcine Kocevje v najem - druga obravnava.pdf

10. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Kočevje za leto 2011

10 Predlog Zakljucnega racuna proracuna obcine Kocevje za leto 2011.pdf

11. Premoženjska bilanca Občine Kočevje

11 Premozenjska bilanca Obcine Kocevje za leto 2011.pdf