Dokumenti 17. seje

Sklic seje

Vabilo.pdf

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje OS z dne 6.6.2012

ZAPISNIK 16. redne seje OS.pdf

3. Novelacija "Revitalizacija in prenova IP mestnega jedra"

Novelacija Revitalizacija in prenova IP mestnega jedra.pdf

4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2012_1

Odlok o rebalansu proracuna obcine Kocevje za leto 2012.pdf

5. Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za stanovanjsko sosesko " Jezero - II.faza" - seznanitev z dopolnjenim osnutkom

Obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN) za stanovanjsko sosesko - Jezero II. faza (seznanitev z dopolnjenim osnutkom).pdf

6. Odlok o podeljevanju priznanj, plakat in nagrad Občine Kočevje - prva obravnava

Odlok o podeljevanju priznanj, plaket in nagrad Obcine Kocevje - prva obravnava.pdf

7. Aneks k pogodbi o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe: oskrbe s pitno vodo

Aneks k pogodbi o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne sluzbe - oskrbe s pitno vodo.pdf

8. Predlog Sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012

Predlog sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo v letu 2012.pdf

9. Predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno - varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Predlog Sklepa o dolocitvi novih ekonomskih cen vzgojno - varstvenih programov v Vrtcu Kocevje.pdf

NOVO - POPRAVLJENO GRADIVO

Predlog Sklepa o dolocitvi novih ekonomskih cen vzgojno - varstvenih programov v Vrtcu Kocevje - NOVO.pdf

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 - Črni potok, k.o. 1577 - Kočevje, k.o. 1591 - Novi lazi, k.o. 1575 - Stara Cerkev ter k.o. 1578 - Željne

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. Crni Potok, k.o. 1577 Kocevje, k.o. 1591 Novi Lazi, k.o. 1575 Stara Cerkev ter k.o. 1578 Zeljne.pdf

11. Predstavitev - odlaganje odpadkov iz drugih občin na odlagališču nenevarnih odpadkov Mozelj

Predstavitev - odlaganje odpadkov iz drugih obcin na odlagaliscu nenevarnih odpadkov Mozelj.pdf

12. Predstavitev poslovanja - Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

Predstavitev poslovanja Komunala - uvodna stran.pdf

Predstavitev poslovanja - Javno Komunalno podjetje Komunala Kocevje - gradivo.pdf

13. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v najem - druga obravnava

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti obcine Kocevje v najem - druga obravnava.pdf

14. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Kočevje za leto 2011

Predlog Zakljucnega racuna proracuna obcine Kocevje za leto 2011.pdf

15. Premoženjska bilanca Občine Kočevje

Premozenjska bilanca Obcine Kocevje za leto 2011.pdf

17. Sofinanciranje oglaševanja v medijih

Uvodna stran.pdf

Sofinanciranje oglasevanja v medijih.pdf

18. Združevanje Srednje šole Kočevje in Gimnazije Kočevje

Uvodna stran.pdf

Zdruzevanje Srednje sole Kocevje in Gimnazije Kocevje.pdf