Dokumenti 18. seje

Vabilo 18. redne seje

Vabilo.pdf

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje OS z dne 5.7.2012 ter nadaljevanja 17. redne seje OS z dne 10.7.2012

ZAPISNIK 17. redne seje OS z dne 5.7.2012.pdf

ZAPISNIK nadaljevanja 17. redne seje OS z dne 10.7.2012.pdf

3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v najem – druga obravnava

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti obcine Kocevje v najem - druga obravnava.pdf

4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno – varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno - varstvenih programov v Vrtcu Kočevje.pdf

5. Novelacija »Revitalizacija in prenova IP mestnega jedra«

Novelacija - Revitalizacija in prenova IP mestnega jedra.pdf

6. Priznanja in nagrade Občine Kočevje za leto 2012

Priznanja in nagrade Občine Kočevje za leto 2012.pdf

7. Sodna poravnava, sklenjena med Občino Kočevje in Družbo HKLJ Svetega Vincencija Pavelskega pod opr. št. II P 2781/2011

Sodna poravnava, sklenjena med Obcino Kocevje in Druzbo HKLJ Sv. Vincencija Pavleskega pod opr. st. II P 2781-2011.pdf

8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2012_1

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2012_1.pdf

9. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občisnkim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje.pdf.

10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Kočevje v Svet zavoda Pokrajinski muzej Kočevje

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Kočevje v Svet zavoda PMK.pdf

11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 - Črni Potok, k.o. 1577 - Kočevje, k.o. 1591 - Novi Lazi, k.o. 1575 - Stara Cerkev, k.o. - Spodnji Log ter k.o. 1578 - Željne

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. Crni Potok, k.o. Kocevje, k.o. Novi Lazi, k.o. Stara Cerkev, k.o. Spodnji Log ter k.o. Zeljne.pdf

12. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Kočevje za leto 2012 v obdobju januar – junij 2012

Porocilo o izvrsevanju proracuna Obcine Kocevje za leto 2012 v obdobju januar- junij 2012.pdf

13. Premoženjska bilanca Občine Kočevje

Premozenjska bilanca Obcine Kocevje za leto 2011.pdf