Dokumenti 21. seje

Vabilo 21. redne seje

VABILO 21. redna seja OS.pdf

1. Premoženjska bilanca Občine Kočevje

Premozenjska bilanca Obcine Kocevje za leto 2011.pdf

2. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Kočevje za leto 2012 v obdobju januar – junij 2012

Porocilo o izvrsevanju proracuna Obcine Kocevje za leto 2012 v obdobju januar- junij 2012.pdf

3. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občisnkim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje.pdf

4. Sodna poravnava, sklenjena med Občino Kočevje in Družbo HKLJ Svetega Vincencija Pavelskega pod opr. št. II P 2781/2011

Sodna poravnava, sklenjena med Obcino Kocevje in Druzbo HKLJ Sv. Vincencija Pavleskega pod opr. st. II P 2781-2011.pdf

5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 - Črni Potok, k.o. 1577 - Kočevje, k.o. 1591 - Novi Lazi, k.o. 1575 - Stara Cerkev, k.o. - Spodnji Log ter k.o. 1578 - Željne

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. Crni Potok, k.o. 1577 Kocevje, k.o. 1591 Novi Lazi, k.o. 1575 Stara Cerkev ter k.o. 1578 Zeljne.pdf.

6. Predlog sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo v letu 2012

Predlog sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo v letu 2012.pdf.

7. Aneks k pogodbi o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne sluzbe - oskrbe s pitno vodo

Aneks k pogodbi o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne sluzbe - oskrbe s pitno vodo.pdf