Dokumenti za 22. redno sejo

 

Vabilo 22. redna seja

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje OS z dne 2.10.2012, nadaljevanja 19. redne seje OS z dne 5.10.2012, 20. redne seje OS z dne 16.10.2012, 21. redne seje OS z dne 23.10.2012 ter 1. korespondenčne seje OS

3. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kočevje

4. Sklep o imenovanju člana – predstavnika Občine Kočevje v Svet Doma starejših občanov Kočevje

5. Aneksa k pogodbam o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe: Ravnanja s komunalnimi odpadki, Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

6. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

7. Sklep o subvencioniranju cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje

8. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica – prva obravnava

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Gorenje SV« - prva obravnava

10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje – prva obravnava

11. Odlok o varstvu javnega redu in miru – prva obravnava

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanja Občine Kočevje »Deklica s piščalko« - skrajšan postopek

13. Sodna poravnava, sklenjena med Občino Kočevje in Župnijo Kočevje v zadevi odškodnine zaradi nemožnosti uporabe