Dokumenti za 24. redno sejo

 

Vabilo: 24. redna seja

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje OS z dne 29.11.2012

3. Predlog Sklepa o imenovanju člana – predstavnika Občine Kočevje v Svet Centra za socialno delo Kočevje

4. Novelacija IP: Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold

5. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica – druga obravnava

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Gorenje SV« - druga obravnava

7. Predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2013 – splošna razprava

8. Predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2014 – splošna razprava

9. Predlog Sklepa o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

10. Dogovor o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in Občine Kočevje (z dne 12.9.2012)