Dokumenti za 26. redno sejo

 

Vabilo: 26. redna seja

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje OS z dne 17.12.2012 ter 25. redne seje OS z dne 3.1.2013

3. Investicijski program »Ureditev cest – območje Dolga vas«

4. Investicijski program »Ureditev kanalizacije – Dolga vas – Livold - sklop 3

5. Investicijski program Kulturni dom Kočevska Reka (I. faza)

6. Novelacija investicijskega programa vodovod Knežja Lipa - Brezovica

7. Novelacija investicijskega programa vodovod Kočevska Reka – Borovec

8. Investicijski program Rekonstrukcija ceste Kočevje – Koprivnik regionalna cesta R - I - 217

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanja Občine Kočevje »Deklica s piščalko« - skrajšan postopek

11. Predinvesticijska zasnova »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«

12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

13. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje

14. Predlog Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2013

15. Problematika odlaganja odpadkov na deponiji Mozelj