Dokumenti za 27. redno sejo

 

Vabilo: 27. redna seja

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje OS z dne 28.1.2013, nadaljevanja 26. redne seje OS z dne 5.2.2013, 2. korespondenčne seje OS ter 4. izredne seje OS

4. Novelacija investicijskega programa »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko » Jezero – II. faza« - prva obravnava

6. Predlog investicijskega programa »Večnamenski center za kulturne dejavnosti«

7. Odlok o varstvu javnega reda in miru – druga obravnava

8. Občinski program varnosti Občine Kočevje

9. Novelacija investicijskega programa »Ureditev kanalizacije – Dolga vas – Livold – sklop 3«

10. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

11. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet OŠ Stara Cerkev

12. Predlog za razrešitev člana Odbora za družbene dejavnosti

13. Predlog za razrešitev člana Statutarno – pravne komisije

14. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v k.o. Koče – naselje Koče

15. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v k.o. Mahovnik – naselje Mahovnik (razpršena gradnja)

16. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v k.o. Dol – naselje Dol (razpršena gradnja)

17. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles