Dokumenti za 28. redno sejo

 

Vabilo: 28. redna seja

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje OS z dne 22.4.2013

4. Odlok o varstvu javnega reda in miru – druga obravnava

5. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles

7. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje

8. Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži - skrajšani postopek

9. Predlog Letnega programa kulture v Občini Kočevje za leto 2013

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi za parcele v k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1581 – Livold, k.o. 1592 – Štalcerji, k.o. 1601 – Čeplje, k.o. 1576 – Mahovnik in k.o. 1604 – Spodnji log

11. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – prva obravnava

12. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje – prva obravnava