Dokumenti za 29. redno sejo

 

Vabilo: 29. redna seja

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje OS z dne 23.5.2013

3. Sklep o razveljavitvi Sklepa Občinskega sveta št. 032-2/2013-2106 -150

4. Investicijski program »Izgradnja novega objekta za potrebe razširitve prostorskih kapacitet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

6. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

7. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje – nadaljevanje obravnave

8. Odlok o podeljevanju priznanj, plaket in nagrad Občine Kočevje – prva obravnava

9. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kočevje

10. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male čistilne naprave

11. Predlog sklepa o subvencioniranju cen storitev odvajanj komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter čiščenja komunalnih voda na območju občine Kočevje

12. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/2001) – tabelarični del

13. Premoženjska bilanca Občine Kočevje za leto 2012

14. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – prva obravnava

15. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje – prva obravnava

16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi za parcele v k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1581 – Livold, k.o. 1592 – Štalcerji, k.o. 1601 – Čeplje, k.o. 1576 – Mahovnik in k.o. 1604 – Spodnji log

17. Predlog Sklepa o predlogu za odpoklic dveh članov Občine Kočevje v Nadzornem svetu Komunale Kočevje d.o.o.