Dokumenti za 32. redno sejo

Vabilo: 32. redna seja

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje OS z dne 21.10.2013

3. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Kočevje

4. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju ČRNI POTOK

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju KOBLARJI

6. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju MORAVA

7. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju PREDGRAD

8. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju KOPRIVNIK

9. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju MOZELJ

10. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju ZGORNJI CVIŠLERJI

11. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju SPODNJI CVIŠLERJI

12. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju NOVI LAZI

13. Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju KOČEVSKA REKA

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kočevje - skrajšani postopek

15. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/2004) – tabelarični del

16. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje – spremembe in dopolnitve gradiva

17. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kočevje

18. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male čistilne naprave

19. Predlog sklepa o subvencioniranju cen storitev odvajanj komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter čiščenja komunalnih voda na območju občine Kočevje

20. Cenik dejavnosti javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.

21. Aneksa k pogodbam o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe: ravnanja s komunalnimi odpadki;odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode; oskrbe s pitno vodo

22. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje

23. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – prva obravnava

24. Pristop h konvenciji županov