Dokumenti za 33. redno sejo

Vabilo: 33. redna seja

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje OS z dne 25.11.2013, 3. korespondenčne seje OS in 5. izredne seje OS z dne 2.12.2013

3. Aneksa k pogodbam o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe: ravnanja s komunalnimi odpadki;odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode; oskrbe s pitno vodo

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kočevje - skrajšani postopek

5. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje – spremembe in dopolnitve gradiva

6. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kočevje

7. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male čistilne naprave

8. Predlog sklepa o subvencioniranju cen storitev odvajanj komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter čiščenja komunalnih voda na območju občine Kočevje

9. Cenik dejavnosti javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.

10. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje

11. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – prva obravnava

12. Pristop h konvenciji županov