Dokumenti 36. redne seje

Vabilo: 36. redna seja

1. Potrditev zapisnika 35. redne seje OS z dne 10.2.2014, nadaljevanja 35. redne seje OS z dne 12.12.2014, 4. korespondenčne seje in 6. izredne seje OS

3. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – druga obravnava

4. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje – druga obravnava

5. Avtentična razlaga 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju (Uradni list RS, št. 68/99)

6. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/1991) – grafični del

7. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet Glasbene šole Kočevje

8. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet zavoda Lekarne Kočevje

9. Mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Kočevje

10. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Kočevje

11. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

12. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

14. Premoženjska bilanca Občine Kočevje za leto 2012

16. Premoženjska bilanca Občine Kočevje za leto 2013

17. Predlog pobratenja z mestno občino Špital ob Dravi (Spittal an der Drau) iz Avstrije

18. Sklep o razveljavitvi Sklepa Občinskega sveta št. 032-2/2013-2106-231 z dne 26.11.2013