Dokumenti 4. redne seje - 23.12.2014

Vabilo: 4. redna seja OS dne 23.12.2014

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje OS, z dne 25.11.2014

3. Potrditev mandata članici Občinskega sveta Urški Butala

4. Soglasje k spremembam in dopolnitvam št. 11 k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda ZD Kočevje

5. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma Kočevje

6. Predlog Investicijskega programa za projekt Mladinski hotel v Kočevju

7. Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora

8. Predlog sklepa o imenovanju predsednika Nadzornega odbora

9. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja komunalnih odpadkov

10. Predlog sklepa o subvencioniranju cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja komunalnih odpadkov

11. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

12. Predlog sklepa o subvencioniranju cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje ter čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kočevje - skrajšan postopek

14. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje - prva obravnava

15. Aneks k pogodbi o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

16. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje

18. Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Kočevje v obdobju januar - marec 2015