Dokumenti za 35. redno sejo

Vabilo: 35. redna seja

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje OS z dne 12.12.2013 in 34. redne seje OS z dne 7.1.2014

4. Predlog Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2014

5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov – skrajšani postopek

6. Ugotovitev prenehanja članstva v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kočevje ter Predlog za imenovanje nadomestnega člana

7. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje – prva obravnava