Dokumenti 10. redne seje - 23.6.2015

Vabilo: 10. redna seja OS dne 23.6.2015

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje OS z dne 26.5.2015

3. Predlog Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje – dopolnjeni predlog

5. Sklep o odpisu terjatev

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

7. Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje – dopolnjeni predlog

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Deklica s piščalko – skrajšani postopek

9. Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti občine Kočevje – 2. obravnava

10. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Kočevje – 2. obravnava

11. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje – 2. obravnava

12. Novelacija investicijskega programa za večnamenski center za kulturne dejavnosti

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

14. Pravilnik o sofinanciranju programa informacijske pisarne in projektov na področju turizma občini Kočevje

15. Predlog pobratenja z občino Prokuplje iz Srbije

16. Soglasje k ustanovitvi socialnega podjetja