Vabilo: 6. redna seja OS dne 19.2.2015

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje OS z dne 20.1.2015

4. Predlog letnega programa športa v občini Kočevje za leto 2015

5. Predhodno mnenje ustanovitelja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica Kočevje za obdobje 2014 – 2020

6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici OS Lilijani Štefanič

7. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Kočevje

8. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje – prva obravnava