Dokumenti 7. redne seje - 31.3.2015

Vabilo: 7. redna seja OS dne 31.3.2015

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje OS z dne 19.2.2015

3. Potrditev mandata članici OS Jožici Pečnik

4. Investicijski program »Obnova javne razsvetljave«

6. Predlog Statuta Občine Kočevje – prva obravnava

7. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa KOČEVSKA – prva obravnava

8. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kočevje – prva obravnava

9. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Kočevje – prva obravnava

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

11. Predlog Letnega programa kulture v občini Kočevje za leto 2015

12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine Kočevje

13. Soglasje k spremembi Statuta Javnega zavoda Lekarna Kočevje

14. Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za finance in gospodarstvo

15. Imenovanje nadomestnega člana v Statutarno – pravno komisijo

16. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za prošnje in pritožbe

17. Predlog Sklepa o predlogu za odpoklic članov – predstavnikov Občine Kočevje v Nadzornem svetu Komunale Kočevje d.o.o.

18. Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje petih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Nadzorni svet Komunale Kočevje d.o.o.

19. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet Javnega zavoda Lekarne Kočevje

20. Kodeks ravnanja funkcionarjev Občine Kočevje

21. Okvirni program dela občinskega sveta Občine Kočevje v letu 2015