Dokumenti 8. redne seje - 23.4.2015

Vabilo: 8. redna seja OS dne 23.4.2015

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje OS z dne 31.3.2015

4. Poročilo o delu MIR-a

5. Investicijski program »Ureditev cest – območje Livold«

7. Predlog Statuta Občine Kočevje – dopolnjen predlog

9. Programska zasnova občinskega časopisa Kočevska

10. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Kočevje

11. Akcijski načrt občina po meri invalidov – novelacija

12. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014

13. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

14. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele št. 2784/3 in 2784/11 (obe) k.o. 1601 Čeplje

15. Predlog sklepa o razrešitvi enega člana - predstavnika Občine Kočevje in imenovanje nadomestnega člana – predstavnika Občine Kočevje v Svet Centra za socialno delo Kočevje

16. Predlog sklepa o razrešitvi enega člana - predstavnika Občine Kočevje in imenovanje nadomestnega člana – predstavnika Občine Kočevje v Svet Doma starejših občanov Kočevje

17. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov - predstavnikov Občine Kočevje v Svet javnega zavoda Knjižnice Kočevje

18. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov - predstavnikov Občine Kočevje v Svet javnega zavoda Pokrajinskega muzeja Kočevje

19. Predlog sklepa o razrešitvi enega člana - predstavnika Občine Kočevje in imenovanje nadomestnega člana – predstavnika Občine Kočevje v Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje

20. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet OŠ Stara Cerkev

21. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet OŠ Ljubo Šercer

22. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet OŠ Zbora odposlancev

23. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet Vrtca Kočevje

24. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet OŠ Ob Rinži

25. Predlog sklepa o razrešitvi treh članov - predstavnikov Občine Kočevje in imenovanju nadomestnih članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet Glasbene šole Kočevje