Dokumenti 9. redne seje - 26.5.2015

Vabilo: 9. redna seja OS dne 26.5.2015

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje OS z dne 23.4.2015

4. Poročilo Zavoda za zaposlovanje Kočevje

5. Strateški načrt za pospeševanje konkurenčnosti gozdno – lesne predelave na Kočevskem (socialno ekonomski program)

6. Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti občine Kočevje – prva obravnava

7. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Kočevje – dodatna obrazložitev

8. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje – 1. obravnava

9. Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket občine Kočevje – prva obravnava

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Deklica s piščalko – skrajšani postopek

11. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Kočevje

12. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje

13. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje