Dokumenti 18. redne seje - 21.4.2016

Vabilo: 18. redna seja OS dne 21.4.2016

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje OS z dne 29.3.2016

3. Odlok o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje – druga obravnava

4. Investicijski program za projekt »Rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje«

6. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev - prva obravnava

7. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev - prva obravnava

8. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži - prva obravnava

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Kočevje za leto 2016 – skrajšan postopek

10. Sklep o izdaji soglasja k najemu posojila za pred-financiranje projektov javnega zavoda Ljudska univerza Kočevje

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in Izdajanju občinskega časopisa »Kočevska« - skrajšan postopek

12. Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Lekarna Kočevje

13. Razrešitev direktorice javnega zavoda Lekarna Kočevje

14. Imenovanje v.d. direktorice javnega zavoda Lekarna Kočevje

15. Imenovanje treh članov v Svet območne Izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kočevje

16. Imenovanje nadomestnega člana – predstavnika Občine Kočevje v Svet zavoda Zdravstveni dom Kočevje

17. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članici predstavnici ustanoviteljice v Svetu Glasbene šole Kočevje in imenovanje nadomestnega člana predstavnika ustanoviteljice v Svetu Glasbene šole Kočevje