Dokumenti 19. redne seje - 21.6.2016

Vabilo: 19. redna seja OS dne 21.6.2016

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje OS z dne 21.4.2016

4. Investicijski program za projekt »Energetska in druga nujna sanacija Osnovne šole Ob Rinži Kočevje«

5. Predlog DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija jezu na jezeru v Koč. Reki«

6. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Občine Kočevje

7. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje

8. Seznanitev Občinskega sveta s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kočevje

9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parc.št. 2781/6 k.o. 1601-Čeplje

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje - skrajšan postopek

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »Kočevska« - skrajšan postopek

12. Odlok o razveljavitvi Odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje – skrajšan postopek

13. Imenovanje treh članov – predstavnikov ustanovitelja v Svet OŠ Ljubo Šercer

14. Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Ljubo Šercer

15. Obravnava in sprejem poziva Vladi RS za proučitev možnosti in izvedbo vračila kmetijskih površin in gozdov v lasti države na Kočevskem

  • Obravnava in sprejem poziva Vladi RS za proučitev možnosti in izvedbo vračila kmetijskih površin in gozdov v lasti države na kočevskem

16. Seznanitev s procesom Celostne prometne strategije Občine Kočevje

gradivo predstavljeno na sami seji OS

17. Poročilo o poslovanju podjetja Kočevski Les

18. Seznanitev s Celotno grafično podobo Destinacijske znamke Kočevsko

gradivo predstavljeno na sami seji OS

Širitev dnevnega reda OS