Dokumenti 22. redne seje - 1.12.2016

Vabilo: 22. redna seja OS dne 1.12.2016

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje OS z dne 27.10.2016

3. Seznanitev z Investicijo Zdravstveni dom Kočevje

Točka bo predstavljena na sami seji.

4. Seznanitev z Investicijo Modernizacija kočevske proge – 2. faza/2. etapa

Točka bo predstavljena na sami seji.

5. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prost. načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1)

6. Letni program športa v Občini Kočevje za leto 2017

8. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje – prva obravnava

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje – skrajšan postopek

11. Pridobitev Mnenja o kandidatoma za ravnatelja Osnovne šole Stara Cerkev

12. Imenovanje nadomestnega člana v svet Zdravstvenega doma Kočevje - predstavnika ustanovitelja

13. Imenovanje poslovnega in programskega direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje