Dokumenti 24. redne seje - 23.2.2017

Vabilo: 24. redna seja OS dne 23.2.2016

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje OS z dne 20.12.2016

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje – prva obravnava

4. Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje - skrajšani postopek

6. Sklep o poračunu preveč zaračunanih prihodkov preteklega obračunskega leta na gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

7. Dopolnilo Strategije razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 verzija 1.2

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

9. Predlog Letnega programa kulture v Občini Kočevje

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje

11. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin – prva obravnava

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje – skrajšani postopek

13. Ugotovitev prenehanja funkcije člana Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja ter imenovanje nadomestnega člana