Dokumenti 25. redne seje - 4.4.2017

Vabilo: 25. redna seja OS dne 4.4.2017

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje OS z dne 23.2.2017

3. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju obč. Kočevje – prva obr.

4. Sklep o vzpostavitvi trimesečnega testnega obdobja urejanja mestnega prometa in prevozov na klic v Občini Kočevje

5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje v letu 2015

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje v letu 2016

7. Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje za leto 2016

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica za leto 2016

9. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin – druga obravnava

11. Sklep o prvi dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in Sklep o prvi dopolnitvi in spremembi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Kočevje za leto 2017

12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine v k.o. Kočevska Reka, k.o. Štalcerji, k.o. Borovec in k.o. Livold

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje

14. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Doma starejših občanov Kočevje

15. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Kočevje