Dokumenti 30. redne seje - 17.10.2017

Vabilo: 30. redna seja OS dne 17.10.2017

1. Volitve elektorjev za volitve člana Državnega sveta in volitve kandidata za člana Državnega sveta

2. Potrditev zapisnika 29. redne seje OS z dne 5.9.2017

4. Predlog Dokumenta identifikacije Investicijskega programa za projekt:Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje

5. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Kočevje – druga obravnava

6. Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje – skrajšani postopek

8. Ponovna vzpostavitev mestnega prometa v Občini Kočevje

9. Soglasje k pismu o nameri podpore programu »JV Slovenija smuča na Gačah«

10. Sklep o tretji dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2017

Dodatno gradivo za 8. točko Ponovna vzpostavitev mestnega prometa v Občini Kočevje